Hipotekarni krediti bez kreditne sposobnosti

Hipotekarni krediti bez kreditne sposobnosti su, najčešće, gotovinski krediti u kojima se kao instrument osiguranja mogu koristiti nekretnina ili polisa osiguranja

Hipotekarni krediti bez kreditne sposobnosti

Krediti su pravo ali nužno zlo današnjice. U današnje vreme je nemoguće ostvariti određene ciljeve bez potpomaganja kreditima. Međutim, izgleda da smo se previše opustili pa se zadužujemo i više nego što možemo sebi da priuštimo. To je dovelo do situacije da je danas pronalaženje žiranta za kredit ravno jurenju Higsovog bozona. Ljudi ili imaju svoje kredite ili moraju da vraćaju tuđe u kojima su bili žiranti. Zbog svega toga, kako bi banke nastavile da funkcionišu, morale su da krenu sa relativno fleksibilnijim poslovanjem u odnosu na period sa početka ovog veka, tako da sada nude niz raznovrsnih modela hipotekarnih kredita.

Najjednostavnije rečeno: hipotekarni kredit je gotovinski kredit s nekretninom kao kolateralom. Ili, zvaničnim jezikom rečeno: hipotekarni krediti predstavljaju vrstu dugoročnih bankarskih kredita kod kojih se kao sredstvo obezbeđenja potraživanja banke ugovara konstituisanje založnog prava na nekoj nepokretnosti koja je u svojini dužnika.

Plusevi su jer nije nužno dokazivati namenu kredita a moguće je podići mnogo veći iznos u odnosu na redovne gotovinske kredite. Takođe, uz njih možete finansirati lične investicije za koje ne postoji ponuda namenskih kredita.

Da bi podigli hipotekarni kredit bez kreditne sposobnosti, prvo morate imati redovna mesečna primanja i to u banci u kojoj želite podići kredit. Mogući instrumenti osiguranja ovakvih proizvoda su: založno pravo na nekretninu, polisa osiguranja života, polisa osiguranja nekretnine, izjava o saglasnosti zaplene plate ili penzije korisnika kredita i sudužnika overena u sudu. Hipoteka se može konstituisati na zemljištu i na građevinskim objektima trajnog karaktera.

Hipoteka se upisuje i odnosi na celu nepokretnost, na suvlasnički deo nepokretnosti, kao i na nepokretnosti koje su zajedničko vlasništvo dva ili više lica (supružnika ili naslednika do deobe nasleđa). Uslov je da nepokretnost bude upisana u javne knjige i da ima formalno-pravni i ekonomski bonitet. Formalno-pravni uslovi za valjanost hipoteke su:
- da je dužnik vlasnik nepokretnosti na koje se stavlja hipoteka
- da na nepokretnost na kojoj banka treba da zasnuje hipoteku ne postoji druga hipoteka, odnosno drugo založno pravo.
- da je dužnik ili treće lice dalo založnu izjavu (za fizička lica), odnosno odluku nadležnog organa (za pravna lica), u skladu sa zakonom i svojim aktima kojim se dopušta stavljanje hipoteke u korist banke za određeno potraživanje i do određenog iznosa.

Bitni uslovi za ekonomski bonitet nepokretnosti su:
- da nepokretnost na kojoj treba da bude stavljena hipoteka ima ekonomsku vrednost, odnosno da postoji mogućnost da takva imovina bude unovčena.
- da vrednost nepokretnosti na koju se stavlja hipoteka bude dovoljna ili veća od iznosa na koji glasi kredit, uključujući i kamate, proviziju i troškove.
- da urbanističkim planom nepokretnost nije predviđena za rušenje ili da ne podleže drugim zakonskim obavezama, o čemu se dostavlja dokaz izdat od nadležnog organa.
- da, ukoliko postoji ranije upisana hipoteka, vrednost nepokretnosti bude veća od iznosa ranije upisanih hipoteka, a razlika da bude dovoljna ili veća od datog kredita.

NBS upozorava građane da ni najbolja hipoteka ne može da zameni kredibilitet i platnu sposobnost dužnika. U slučaju hipotekarnog kredita bez kreditne sposobnosti, treba da postoji sumnja da je to urađeno kako bi poverilac došao u vlasništvo nekretnine.

Pošto su hipotekarni krediti po pravilu dugoročni, samim tim, za vreme njihovog trajanja može doći do oštećenja ili, na drugi način, do smanjenja vrednosti nepokretnosti na kojoj je konstituisana hipoteka, pa banke često zahtevaju od hipotekarnih dužnika da osiguraju kako nepokretnost, tako i dužnika (kroz životno osiguranje) kod nekog osiguravajućeg društva i da polisu osiguranja vinkuliraju na banku.

Hipotekarni kredit bez kreditne sposobnosti klijenta po osnovu uslova administrativne zabrane može se odobriti ako se taj uslov zameni polisom životnog osiguranja na iznos kredita vinkuliran na banku.

Izvor: Blic

Publikovano: 26.04.2013.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check

» Komentari

postovao Goran Jovanovic dana 9.10.2018.
Potreban hipotekarni ktedit na nepokretnost u vlasnistvu po svim uslovima banke.Tel;061/233-17-69.