Kako do dozvole za gradnju

Lokacijska dozvola prethodi građevinskoj, koju prati odobrenje za izgradnju, a sve se finalizuje upotrebnom dozvolom

Kako do dozvole za gradnju

Da se ne lažemo, čeka vas mukotrpan posao kako biste dobili dozvolu za gradnju u Srbiji. Moraćete da obiđete mnoge šaltere, zakucate na vrata mnogih institucija, obiđete pragove mnogih ustanova. No, šta se mora, nije teško. Zato pogledajmo šta vas sve čeka na ovom putu.

Pribavljanje lokacijske dozvole je prvi korak koji morate napraviti u proceduri gradnje legalnog objekta. Informacije o lokaciji zapravo sadrže podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na vašoj katastarskoj parceli na osnovu važećeg planskog dokumenta.

Zahtev za lokacijsku dozvolu se predaje u opštini na čijoj teritoriji se nalazi građevinska parcela. Na vama je da prikupite:
- kopiju plana katastarske parcele na kojoj će se graditi objekat ili urbanistički projekat
- izvod iz katastra podzemnih instalacija za parcelu (dobija se u Republičkom geodetskom zavodu)
- dokaz o pravu svojine na parceli
- idejno rešenje objekta (tehnički opis lokacije, karakteristike objekta, opis konstrukcije i fundiranje objekta, opis načina grejanja i hlađenja objekta, opis tehničkog rešenja obezbeđenja iskopa temeljne jame, terena i susednih objekata, opis namene i tipa objekta).

Tu je i grafički deo koji podrazumeva situaciono rešenje sa pozicijom i dimenzijama parcele, karakterističan izgled objekta, presek objekta i osnove po etažama i osnove krova.

Izdavanjem lokacijske dozvole potvrđuje se da ispunjavate sve uslove koji su vam potrebni za izradu Glavnog projekta po kojem će se vršiti gradnja vašeg objekta.

Nakon dobijanja lokacijske, sledeći korak je podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu kojom se omogućava građenje datog objekta na osnovu primljene projektne dokumentacije.
Građevinska dozvola sadrži sve informacije o investitoru, o objektu čije se građenje dozvoljava, o katastarskoj parceli na kojoj se objekat izvodi, o postojećim objektima koji se ruše ili rekonstruišu, roku važenja građevinske dozvole i roku završetka građenja kao i o dokumentaciji na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola. Neophodno je i nadležnom upravnom organu prijaviti početak radova osam dana pre njihovog starta.

Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše ili dogradi neki objekat. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole sadrži: poslovno ime, naziv ili ime investitora, podatke o objektu čije se građenje dozvoljava i oznaku katastarske parcele na kojoj se planira izgradnja. Uz to je potrebno priložiti i podatke o dokumentaciji pridodatoj zahtevu.

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole se podnosi glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli kao i:
- lokacijska dozvola
- dokaz o pravu svojine odnosno zakupu na građevinskom zemljištu tj. pravu svojine na objektu
- dokaz o plaćanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- dokaz o uplati administrativne takse

Da je objekat podoban za upotrebu, potvrdiće upotrebna dozvola. Njenom izdavanju prethodi komisijski pregled objekta kojim se utvrđuje da li je objekat po svojim funkcionalno-tehnološkim karakteristikama upotrebljiv za funkciju za koju je građen, nakon čega se izdaje Odobrenje za izgradnju.

Dakle, da biste dobili upotrebnu dozvolu kao poslednji korak prilikom dobijanja dozvole za gradnju legalnog objekta, potrebno je da ste upoznati sa svim fazama koje morate proći. Takođe, morate da, uz odgovarajući zahtev, predate tačno utvrđenu dokumentaciju. Budite svesni da ćete, ukoliko propustite da priložite samo jedan propisani dokument, izgubiti mnogo dragocenog vremena. Uz sva zakonom dozvoljena odlaganja dobijanje dozvole u najgorem slučaju može da traje 234 dana. Za to vreme je potrebno prikupiti oko 90 različitih dokumenata (dokaza, dozvola, zahteva, potvrda, saglasnosti, izjava, rešenja...)

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor je rekao da je lakše postati marinac specijalac u Americi nego dobiti građevinsku dozvolu u Srbiji. No, kao što rekosmo, moguće je, samo strpljivo.

Publikovano: 28.08.2013.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check

» Komentari

postovao dc dana 29.09.2014.
covjek potpuno u pravu ociti primjer nesluzbenosti i nesposobnosti za brz ipovecan priliv novca u drzavnu kasu,sto bi trebalo pod hitno pojednostavit i resit.