Obavestenje za agencije iz Nisa i juzne Srbije

U Regionalnoj privrednoj komori Niša organizovan tim predavača koji će početi sa obukom za polaganje

Obavestenje za agencije  iz Nisa i juzne Srbije

Nakon donošenja Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti krajem prošle godine i podzakonskih akata uz ovaj zakon koji su doneti u toku leta ove godine, Ministarstvo trgovine i turizma organizovalo je polaganje stručnog ispita koji je obavezan za sve agente nekretnina po ovim propisima. U toku je prvi ispitni rok koji će biti završen do kraja ove godine i za koji se prijavilo preko 700 kandidata iz Srbije. Ispit se sastoji iz pismenog dela u vidu testa i usmenog dela. Po programu za polaganje stručnog ispita koji je donelo Ministarstvo, gradivo je podeljeno u četiri oblasti:
I Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti
II Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
III Menadžment u Posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
IV Osnove prostornog planiranja i izgradnje

Ove četiri oblasti sadrže ukupno oko 19 modula u koje je podeljeno gradivo propisano za polaganje stručnog ispita i dobijanje licence agenta nekretnina.
Ovakav program i iskustva privih kandidata koji su polagali ispit govori da je opredeljenje države da se ova oblast privrede podigne na mnogo viši novo. To ujedno govori o tome da je posao posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti jedan jako ozbiljan posao. U razvijenim državama koje imaju tradiciju i preko 150 godina, ovim poslom se bave jako sposobni i obrazovani ljudi i u mnogima od njih licenca je obavezna.
Agenti moraju položiti stručni ispit najkasnije do 08.05.2015 god, posle kog datuma agencije registrovane za poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti ne mogu da posluju ukoliko nemaju najmanje jedno lice sa položenim stručnim ispitom.

Ozbiljnost ovog ispita, multidisciplinarni sadržaj i obim gradiva doveli su do toga da je mnogim agentima nekretnina i onima koji žele da se bave ovim poslom potrebna organizovana obuka kako bi se adekvatno pripremili za polaganje. Pored toga, pripremna obuka i polaganje stručnog ispita može biti interesantno i drugim licima koja su vezana za promet nekretnina kao što su referenti stambenih kredita u bankama, agentima osiguravajućih društava, investitorima i građevinskim firmama i drugima.

Kako bi se izašlo u susret rastućoj potrebi za obukom za polaganje stručnog ispita, Regionalna privredna komora u Nišu organizovala je pripremni seminar koji će se održati u decembru 2014 god. Okupljen je kompetentan tim predavača za svaku propisanu oblast, pripremljen program i definisan raspored obuke koja će biti održana. Program je raspoređen u 6 radnih dana (5,6,7,12,13 i 14. decembar 2014 g.) i 42 časa, a polaznici dobijaju sertifikat RPK Niš o pohađanju obuke. Predviđeno je da se obuka odvija kroz predavanja i interaktivni rad sa polaznicima kako bi se na najbolji način osposobili da ovladaju osnovnim pojmovima, uspostavljaju međusobne korelacije među njima i steknu bazu za polaganje stručnog ispita i dalji samostalni rad na unapređenju znanja iz propisanih oblasti. Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju u oblasti nekretnina, organizatori su se potrudili da uklope program u cenu od 24.990 din., a da zadrže visok kvalitet obuke.

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Osnovne informacije:

Po Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisano je obavezno polaganje stručnog ispita za sve agente nekretnina.

Polaganje stručnog ispita je počelo i u toku je ispitni rok za prvu grupu prijavljenih kandidata. Nakon pismenog dela ispita, oni koji polože ići će na polaganje usmenog dela ispita. Od 08.05.2015 god. ovim poslom neće moći da se bave oni koji nisu položili stručni ispit.
Već je jasno da ovaj ispit nije jednostavan, da je potrebno savladati teme iz različitih oblasti i to u obimu i kvalitetu koji zahteva ozbiljnu pripremu. Pored toga, inspekcije već kontrolišu ispunjenje uslova definisanih Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti od strane agencija, a kazne za nepoštovanje propisanih uslova su velike.
Polaganjem stručnog ispita agenti ispunjavaju zakonski uslov za rad u agencijama za nekretnine, Agencije za nekretnine ispunjavaju zakonski uslov za upis u registru posrednika, referenti stambenih kredita u bankama stuču neophodna znanja za profesionalno obavljanje svog posla a nezaposlena lica stuču novo zanimanje sa kojim će moći da konkurišu za odgovrajuće radno mesto.
Seminar je pripremljen u skladu sa programom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti propisanog od strane nadležnog ministarstva a predavači su renomirani stručnjaci u svojim oblastima.

Broj radnih dana: 6
Broj časova: 42
Mesto održavanja obuke: Niš, Regionalna privredna komora Niš, ul. Dobrička br. 2, mala sala
Termini održavanja obuke: 5, 6, 7, 12, 13, i 14. decembar 2014. godine
Satnica: 9.30h do 15.30h
Maksimalan broj učesnika u grupi: 25

Cena po učesniku: 24 990,00 dinara
Cena obuke se uplaćuje na račun Regionalne privredne komora Niš Br. 105-909-18 kod AIK banke sa pozivom na broj 1060/2014 ; šifra plaćanja 221 najkasnije 3 dana pre početka seminara.

Kontakt osobe za dodatne informacije:
RPK Niš, Dragana Radenković, Tel.: 018/ 5109 999, E-mail: dragana.radenkovic@rpknis.rs i Slaviša Pešić, Tel.: 064 1 999 406, E-mail: riznica2004@gmail.com

Cilj obuke:
Priprema polaznika za polaganje stručnog ispita za sticanje licence posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti po zvaničnom programu definisanom Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Kome je namenjena obuka:
1. Posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti (Agentima nekretnina i menadžerima nekretnina);
2. Onima koji žele da steknu novo zanimanje i time sebi povećaju mogućnost zaposlenja;
3. Konsultantima i budućim konsultantima u oblasti investicija i nekretnina;
4. Svima koji iz bilo kog razloga žele da polažu stručni ispit za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Program obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti po oblastima:

I Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti
Modul 1 - Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Modul 2 - Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o obligacionim odnosima
Modul 3 - Stvarno pravo
Modul 4 - Nasledno i porodično pravo
Modul 5 - Katastar nepokretnosti

II Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
Modul 1 - Finansijske institucije učesnici na tržištu nepokretnosti
Modul 2 - Platni promet i devizno poslovanje
Modul 3 - Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Modul 4 - Poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

III Menadžment u Posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Modul 1 - Marketing nepokretnosti
Modul 2 - Menadžment nepokretnosti
Modul 3 - Poslovno pregovaranje i komunikaciranje u prometu nepokretnosti
Modul 4 - Poslovno ponašanje i posrednička praksa u prometu

IV Osnove prostornog planiranja i izgradnje
Modul 1 - Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja
Modul 2 - Pravila uređenja i građenja
Modul 3 - Izgradnja objekata
Modul 4 - Geodetski planovi
Modul 5 - Energetska efikasnost zgrada
Modul 6 - Arhitektosko vrednovanje objekata

Predavači:

doc. dr Zoran Cvetković, diplomirani pravnik. Radi na visokoj školi strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš kao profesor strukovnih studija i konsultant u sopstvenoj Agenciji za konsultacije, konsalting i poslovne usluge. Preko 30 godina iskustva u raznim oblastima prava. Od 2013e godine izabran je za docenta na Univerzitetu „UNION – Nikola Tesla“ - Beograd za oblast Pravne nauke – privredno pravo. Ranije, 2012 godine izabran je za docenta za užu naučnu oblast Pravne nauke na internacionalnom institutu u Brčkom. Član je mnogih udruženja i ima preko 30 radova u raznim časopisima i na simpozijumima.

dr Slaviša Pešić, dipl.hem., vlasnik agencije za nekretnine Riznica, sa preko 14 god. iskustva u posredovanju u prometu nekretninama.Jedan od osnivača Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, član predsedništva, komisije za edukaciju, komisije za prijem novih članova, i komisije za arbitražu. Član predsedništva Klastera Nekretnine Srbije. Prethodno radno iskustvo je vezano za menadžment u jednom od preduzeća iz sistema Ei Niš.

mr Srđan Aleksić, dipl. pravnik, dugogodišnji advokat sa velikim iskustvom u oblasti nekretnina, radnog prava, i drugih oblasti prava. Član Gradskog Veća grada Niša. Autor šest knjiga od kojih su dve iz oblasti nekretnina i imovinskih pitanja: „Veština prodaje nekretnina“ i „ Imovinska krivična dela u teoriji i praksi“.

Dragan Milovanović, dipl.građ.ing., pomoćnik načelnika u Upravi za planiranje i izgradnju, na postdiplomskim studijama na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu, preko 12 godina na različitim funkcijama i radnim mestima u Upravi za planiranje i izgradnju grada Niša kao što su: samostalni stručni saradnik za poslove izdavanja urbanističkih dozvola, koordinator u sektoru za uređenje prostora i druga. Ranije, skoro deset godina kao profesor stručnih predmeta u Građevinsko-tehničkoj školi „Neimar“ i Tehničkoj školi „12. Februar“.

Lazar Stanković, dipl. Pravnik, osposobljeni predavač za obuku radnika Poreske uprave i osposobljavanje novih predavača sa velikim brojem održanih obuka svih nivoa, predavač i trener prema obuci GTZ Vlade SR Nemačke, Vlade Kraljevine Belgije (CEM) i Konsultantske kuće Bearing Point (SAD), član tima za pripremu i implementaciju Zakona o PDV-u, radio na poslovima inspektora prihoda, inspektora finansijske policije, šef odeljenja terenske kontrole Poreske uprave –RC Niš i rukovodioca u obrazovanju

Informacije mozete dobiti na:

http://www.rpknis.rs/index.php/sr/kalendar-dogadjaja-sr/125-obuka-za-polaganje-strucnog-ispita-za-obavljanje-poslova-posredovanja-u-prometu-i-zakupu-nepokretnosti-sestodnevna-obuka/event_details

Publikovano: 26.11.2014.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check