Agencija za Nekretnine – Uslovi za Otvaranje

Želite da se bavite posredovanjem u prometu nekretnina? Imate agenciju za nekretnine ali niste sigurni da li ispunjava uslove portebne po novom zakonu?

Agencija za Nekretnine – Uslovi za Otvaranje

Novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu neopkretnosti uneo je niz novina. Namera zakonodavca prvenstveno je bila da uvede red u ovu privrednu granu i smanji mogućnost nepravilnosti i krivičnih dela na minimum. Zakonodavac je iz ovog razloga novim zakonom uveo niz dodatnih uslova koje treba da ispune agencije za nekretnine.

Svi znamo za slučajeve kada je neka nekretnina prodata više puta različitim kupcima, ili je investitor uzeo novac budućih vlasnika stanova a objekat nikad nije završen, ili nije urađen po ugovorenim uslovima, a nekada čak ni po osnovnim pravilima struke.

Upravo ovakve stvari zakonodavac je pokušao da reši donošenjem novog Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Koliko je uspeo u toj nameri ostaje da se vidi pogotovo ako rad sudova ne isprati zakonsku regulativu.

<

>Šta je Potrebno za Otvaranje Agencije

Uslovi za otvaranje agencije za nekretnine isti su u početnoj fazi kao i za otvaranje bilo koje druge agencije. Zakon agencije podvodi pod pojam Preduzetnika, u uslove za registraciju možete pronaći na sajtu Agencije za Privredne Registre.

Prvo i osnovno potrebno je podneti prijavu za registraciju APR-u. Ova prijava treba da sadrži podatke o: nazivu registra kome se podnosi, predmetu i vrsti regisrtacione prijeve, podnosiocu prijave (ime, prezime, matični broj/broj pasoša za stranca, adresa), načinu dostavljanja odluke Registra (poštom na označenu adresu ili ličnim preuzimanjem u APR-u).Registraciona prijava osnivanja podnosi se na propisanom obrascu, ili će biti odbačena.

Regisrtacionu prijavu podnosi ovlašćeno lice, odnosno preduzetnik ili lice koje on punomoćjem ovlasti. Ukoliko punomoćnik nije advokat, pisano ovlašćenje mora biti overeno u sudu.

Kada izvrši prijavu kod APR-a preduzetnik dobija registarski/matični broj koji izdaje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj PIB koji izdaje Poreska uprava, šifru delatnosti, broj penzisko invalidskog osiguranja koji izdaje PIO Fond i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Naknada za registraciju Preduzetnika iznosi 1,500 dinara. Pri podnošenju gore navedene prijave morate predati i: kopiju lične karte (pasoša), dokaz o uplati naknade, i u slučajevima u kojima je to zakonom predviđeno dozvolu, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa.

Ostaje Vam još da otvorite račun u banci i napravite pečat.

Posebni Uslovi za Agencije za Nekretnine

Ako želite da se Vaša agencija bavi posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti mora ispuniti još jedan poseban uslov. To je upis u Registar posrednika. Prvo je potrebno podneti zahtev da se izvrši upis u navedeni Registar. Ovo podrazumeva ispunjenje određenih uslova.

Preduzetnik ili najmanje jedno lice zaposleno kod preduzetnika ili u privrednom društvu, ili lice angažovano van radnog odnosa, moraju imati položen stručni ispit, tzv. licencu. Morate imati ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koja bi mogla da nastane za nalagodavca usled neispunjenja obaveza preuzetih ugovorom o posredovanju. Takođe Vam treba odgovarajući poslovni prostor sa odgovarajućom opremom koji ispunjava minimalne tehničke uslove i koji je fizički odvojen od stambenoj prostora. I ne sme Vam biti izrečena zaštitna mera zabrane posredovanja u prometu nepokretnosti u trajanju od jedne do tri godine, kao zaštitna mera javnog objavljivanja presude.

Rešenje o upisu u Registar donosi ministar nadležan za poslove trgovine u roku od trideset dana od podnošenja zahteva. Sa posredovanjem možete otpočeti danom donošenja Rešanja o upisu u Registar, koji se smatra danom upisa u Registar. Podatci iz Registra su javni i svako ih može proveriti.

Ovime smo tek započeli jednu veliku i prilično novu temu, u sledećim tekstovima možete pročitati šta Vam je sve potrebno da biste dobili licencu i kako da osigurate svoju agenciju.

Publikovano: 1.02.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check

» Komentari

postovao jovica dana 11.04.2016.
da li ja mogu biti direktor i lice koje ima licencu a da zaposljeni bude lice bez licence