Agencije za Nekretnine – Licenca

Od 8. maja ove godine nećete moći da se bavite prometom nepokretnosti ili da imate agenciju za nekretnine ukoliko Vi, ili makar jedno lice koje radi u Vašoj agenciji, nemate položen stručni ispit tzv. licencu. Evo kako je možete dobiti.

Agencije za Nekretnine – Licenca

Drugi krug polaganja stručnog ispita počinje 9. februara i traje do 9. juna ove godine. Međutim 9. maja počinje sa radom Registar posrednika i ako polaganje ostavite za poslednji trenutak možda izgubite klijente. Podatci iz Registra su javni tako da će svako moći da proveri da li agencija za nekretnine, odn. posrednik ima licencu ili ne.

Osim što Vam je licenca potrebna za obavljanje delatnosti, pa ako je ne posedujete ne možete se legalno ni baviti ovim poslom, ona je neophodna i za oglašavanje.

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisuje, da pored ostalih podataka koje je posrednik dužan da dostavi prilikom oglašavanja, mora dostaviti ili na vidnom mestu istaći broj pod kojim je zaveden u Registar posrednika, što znači pa ima položen stručni ispit, licencu.

<

>Stručni Ispit

Kao što smo pomenili drugi krug polaganja ispita počinje 9. februara. Da biste uopšte mogli da polažete ispit prvo morate da se prijavite.

Na internet stranici Ministarstva trgovine, www.mtt.gov.rs, možete preuzeti Obrazac zahteva za prijavu stručnog ispita. Ovaj obrazac popunite unoseći lične podatke i stepen stručne spreme. Uz njega još treba da priložite: dokaz o prebivalištu na teritoriji Republike Srbije (kopiju lične karte i izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte, ako je to tehnički moguće, a u suprotnom - kopiju lične karte); dokaz o tome da imate najmanje IV stepen stručne spreme (overenu kopiju diplome); dokaz o izvršenoj uplati takse za polaganje ispita (za gotovinska plaćanja primerak uplatnice, a za bezgotovinska plaćanja kopiju izvoda banke i kopiju naloga za prenos sredstava). Ukoliko ste kojim slučajem polagali ispit u predhodnom ispitnom roku, ali niste položili ne morate da dostavljate dokaz o stručnoj spremi.

Iznos takse za polaganje stručnog ispita iznosi 14,000 dinara a morate uplatiti još i administrativnu taksu koja iznosi 450 dinara, i dokaz o ovoj uplati morate priložiti uz Zahtev.

Infornacije o terminima za polaganje ispita biće objavljene najmanje 10 dana pre termina ispita na sajtu ministarstva, www.mtt.gov.rs, zato pažljivo pratite ovaj sajt.

Šta Učiti - Ispitna pitanja

Gradivo koje treba da spremite nije nimalo bezazleno. Podeljeno je u četiri modula koji se odnose na pravni okvir, finansiske i poreske aspekte posredovanja, menadžment u posredovanju i osnove prostornog planiranja i izgradnje.

Pravni okvir obuhvata: Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o obligacionim odnosima, Stvarno pravo, Nasledno i porodično pravo i Katastar nepokretnosti. Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti obuhvataju: finansijske institucije kao učesnike na tržištu nepokretnosti, platni promet i devizno poslovanje, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, poreske aspekte posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Menadžment u posredovanju obuhvata: marketing nepokretnosti, menadžment nepokretnosti, polsovno pregovaranje i komunikaciju u prometu nepokretnosti, poslovno ponašanje i posredničku praksa u prometu nepokretnosti. I na kraju, kao šlag na tortu, osnove prostornog planiranja i izgradnje, ovo obuhvata: dokumente prostornog i urbanističkog planiranja, pravila uređenja i građenja, izgradnju objekata, geodetske planove, energetsku efikasnost zgrada i arhitektonsko vrednovanje objekata.

Ako Vam se sve ovo čini prekomplikovano za učenje možete upisati neki od pripremnih kurseva, pri Privrednoj Komori Srbije ili nekoj od privatnih škola. U tom slučaju računajte da izdvojite još oko četrdesetak hiljada.

Nova pravila trebalo bi da povećaju pravnu sigurnost na tržistu nekretnina, a samim tim da omoguće onima koji rade po propisima da zarade više. Registar posrednika će biti javan i svako će imati uvid u listu agenata i agencija za nekretnine sa licencom. I naravno ne zaboravite da bez licence nećete moći ni da se oglašavate.

Publikovano: 17.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check