Agencije za Nekretnine - Osiguranje od odgovornosti

Znate šta Vam je potrebno da otvorite agenciju za nekretnine. Znate šta da učite da biste položili stručni ispit i dobili licencu. Znate zašto su licenca i upis u Registar posrednika toliko važni. Ostaje Vam da osigurate svoju delatnost, i možete da počnete sa radom.

Agencije za Nekretnine - Osiguranje od odgovornosti

U članu 13. Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti propisuje da je posrednik dužan da sa društvom za osiguranje koje ima sedište u Republici Srbiji ima važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koja bi mogla da nastane za nalogodavca usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih ugovorom o posredovanju.

Za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu obavljanjem posredovanja svota osiguranja iznosi minimalno 15,000 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju, odnosno ukupno minimalno 45,000 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja.

Jednom rečju ne možete se baviti prodajom nekretnina ukoliko nemate važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu.

<

>Šta Obuhvata Odgovornost za Štetu?

Zakonodavac ovde misli na opštu odgovornost odnosno odgovornost nastalu iz vršenja delatnosti. Iako ova vrsta odgovornosti nije nova u našem pravu ona je ranije podrazumevala samo odgovornost za štetu nastalu usled obavljanja opasne delatnosti ili posedovanja opasnih stvari (ovo podrazumeva delatnost ili stavri koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi).

Poslednjih godina ova vrsta odgovornosti, uvođenjem novih zakona, proširila se na mnogo veći broj delatnosti i obuhvata materijalne štete od tih delatnosti. Tako su zakonom dužni da se od ove vrste odgovornosti osiguraju turističke agencije, revizori, advokati, lekari, posrednici u prodaji osiguranja, i od jesenas posrednici u prometu nepokternosti.

Osiguranje od opšte odgovornosti u vršenju profesionalne delatnosti Vam omogućava pokriće za odštetene zahteve naručilaca Vaših usluga od posledica stručne greške pri vršenju registrovane delatnosti, u ovom slučaju posredovanja u prometu nekretnina, za koje odgovarate na osnovu zakona.

Kako i Gde se Osigurati?

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisuje da Ugovor o osiguranju morate potpisati sa društvom za osiguranje koje ima središte na teritoriji Republike Srbije. Pri izboru osiguravajuće kuće morate voditi računa o tome šta pokriva njihova polisa.

Predmet Ugovora o osiguranju od odgovornosti je pravna zaštita prilikom krivičnog i prekršajnog postupka, kao i u disciplinskom postupku u slučajevima koji nastanu prilikom obavljanja profesionalne delatnosti ili u vezi sa tom delatnošću. Osiguranje pravne zaštite podrazumeva pokriće osiguranika, ne samo u slučajevima kada je on optužen ili okrivljen, već i u slučajevima procesa kada je osumnjičeni ili svedok. Pokriva troškove odbrane, angažovanje advokata, svedočenja, pravnog savetovanja, sudskog procesa i veštačenja, a ukoliko se krivica utvrdi pravosnažnom presudom pokriva se i odštetni zahtev do ukupne sume osiguranja.

Sve osiguravajuće kuće koje rade na teritoriji Republike Srbije imaju položen depozit kod Narodne Banke i ugovore o reosiguranju sa reosiguravajućim kućama koje posluju na najmanje tri kontinenta. Što se tiče pravne i finansiske sigurnosti rizik ne postoji. Međutim problem je što većina osiguravajućih kuća još nije uvrstila ovu najnoviju grupu korisnika osiguranja od profesionalne odgovornosti, agente nekretnina, u svoje programe.

Za sada jedino Generali nudi posebne polise za agente osiguranja. Kod ostalih osiguravajućih kuća možete potpisati Opšti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti. On obuhvata zaštitu za odštetne zahteve naručilaca usluge koji su posledica stručne greške osiguranika u vršenju registrovane delatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Nadamo se će sa povećanjem tražnje, odnosno neminovnošću približavanja roka u kome svi koji žele da se bave prodajom nekretnina moraju da ispune zakonske uslove, osiguravajuće kuće prepoznati novo tržište za svoje usluge i ponuditi ugovore namenjene posebno agencijama i agentima za nekretnine.

Publikovano: 17.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check