Legalizacija - Kako do Građevinske Dozvole I deo

Legalizacija objekata zapravo predstavlja naknadno izdavanje građevinske odnosno upotrebne dozvole za objekte koji su izgrađeni bez njih. Evo šta je potrebno da biste dobili građevinsku dozvolu.

Legalizacija - Kako do Građevinske Dozvole I deo

Zakon propisuje da se građevinska i upotrebna dozvola za stambeni objekat, stambeni objekat koji se sastoji od više posebnih delova, stambeno poslovni objekat ili poslovni objekat, koji ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, mogu izdati jednim rešenjem.

Osnovni uslov za izdavanje građevinske dozvole jeste da je objekat izgrađen na parceli koja se u katastru vodi kao građevinsko zemljište. U slučaju da se parcela vodi kao poljoprivredno zemljište prvo je potrebno uraditi preparcelaciju zemljišta.

Sledeći uslov propisan u članu 3. Zakona o legalizaciji jeste da objekat nije izgrađen na zemljištu koje je nepovoljno za građenje, koje je određeno za objekte javne namene, koje je u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine. Takođe sam objekat ne sme biti izgrađen od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta, niti izgrađen u pogledu namene i spratnosti objekta, kao i udaljenja od susednih objekata, protivno uslovima propisanim planskim dokumentom ili odredbama Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju.

<

>Geodetski Snimak

Kao što smo već pomiljali Zahtev za legalizaciju objekta mora sadržati Geodetski snimak. Geodetski snimak objekta mora biti izrađen u odgovarajućoj razmeri i overen od strane ovlašćenog preduzeća za obavljanje poslova premera.

Geodetski snimak treba da sadrži: ucrtan objekat koji je predmet legalizacije; namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta; koordinate najmanje dve tačke prednje fasade objekta (Gauss-Kruger koordinatni sistem); oznaku katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi, kao i oznake susednih katastarskih parcela; ostale objekte na katastarskoj parceli i položaje objekata na susednim parcelama; objekte infrastrukture – ulice i prilazne puteve, bandere i stubove nadzemnih vodova, šahtove i druga obeležija trasa podzemnih instalacija, položaje mesta priključaka, kao i druge topografske elemente; apsolutne visinske kote snimljenih objekata.

Projekat Izvedenog Objekta

Zakon propisuje da se posebna vrsta Projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije izrađuje za porodične stambene objekte do 300 m2, a posebna za stambene objekte preko 300 m2, stambeno poslovne objekte, poslovne objekte, proizvodne objekte i objekte niskogradnje.

Za porodične stambene objekte do 300m2, Projekat izvedenog objekta treba da sadrži: osnove i karakteristične preseke objekta; tehnički izveštaj; potpis i overu odgovornog projektanta; saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta.

Dok Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije za stambene objekte preko 300 m2, stambeno poslovne objekte i proizvodne objekte treba da sadrži: situaciono rešenje; postojeće stanje sa visinskim kotama građevinske parcele, položajem susednih katastarskih parcela i objekata i nazivima okolnih ulica; nivelaciono rešenje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta; tehnički izveštaj; potpis i overu odgovornog projektanta; saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta;osnove i karakteristične preseke objekta; izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najviše tačke krovne konstrukcije; osnovu svih etaža u pogodnoj razmeri; karakteristične podužne i poprečne preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri; potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri; specifikacija posebnih fizičkih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna površina svakog posebnog dela objekta, naziv etaže na kojoj se nalazi); blok šemu instalacija sa načinom priključenja na spoljnu mrežu; izjavu o stepenu izgrađenosti i upotrebljivosti objekta.

Tehnički Izveštaj za Legalizaciju

Tehnički izveštaj koji je jedan od osnovnih dokumenata Projekta izvedenog objekta obavezno sadrži geodetski snimak i tehnički opis objekta.

U Tehničkom izveštaju navode se: ime, prezime (ili naziv) i adresa investitora, kao i odgovornog arhitekte koji je sačinio tehnički izveštaj, sa podacima o njegovoj licenci; opis lokacije objekta; opis stanja konstrukcije objekta sa zaključkom o kvalitetu izvršenih radova, odnosno ispunjenosti uslova za upotrebu u pogledu stabilnosti i sigurnosti; bruto razvijena građevinska površina objekta, površina objekta u osnovi, neto korisna površina objekta sa tabelarnim prikazom površina za svaki nivo, broj etaža-spratnost objekta, visina objekta, namena objekta, arhitektonhski opis objekta sa strukturom, namenom prostora i specifikacijom posebnih fizičkih delova; opis i stanje instalacija sa načinom priključenja na spoljnu mrežu (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije sa dokazom o postojanju električnog brojila, instalacija grejanja); skica i tabelarni prikaz površina za svaku etažu, po funkcionalnim jedinicama; izjavu o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta.

Ovo su prvi od potrebnih uslova koje treba ispuniti kako bi se dobila građevinska dozvola u procesu legalizacije. U sledećem delu bavićemo se pravom svojine na objektu, naknadom za uređenje građevinskog zemljišta i priključenjem na infrastrukturnu mrežu. U međuvremenu više informacija možete pronaći na adaptacije Srbija.

Publikovano: 17.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check