Legalizacija - Postupak po Zahtevu i Cena

Do sada smo se bavili dokumentacijom koju treba prikupiti i priložiti uz Zahtev za legalizaciju. Sledi - kome podneti Zahtev, kakva je procedura po Zahtevu i koliko to košta?

Legalizacija - Postupak po Zahtevu i Cena

Kao što smo već pominjali za rešavanje po Zahtevu nadležno je ministarstvo građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave. U slučaju da se nekretnine koje treba da legalizujete nalaze na teritoriji Beograda nadležan je Sekretarijat za poslove legalizacije Grada Beograda. Pored rešavanja po Zahtevu Sekretarijat je nadležan i za poslove čuvanja tehničke dokumentacije kao i za vođenje službene evidencije o izdatim rešenjima.

Kada svoju dokumentaciju predate nadležnom organu, pošto proveri da su ispunjeni svi uslovi i da je predata sva zakonom propisana dokumentacija, nadležan organ dužan je da Vas o tome obavesti u roku od 30 dana pismenim putem.

Ukoliko utvrdi da uz zahtev nisu podneti svi dokazi propisani zakonom, tzv. slučaj FT1P, nadležni organ je dužan da Vas u roku od 30 dana obavesti o tome i pozove dopunite dokumentaciju u roku koji on odredi.

<

>Postupak po Zahtevu

Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, obaveštava Vas da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja, dostavite dokaz o podnošenju zahteva za uređivanje međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište. Kada dostavite i ovaj papir nadležni organ Vam u roku od 15 dana izdaje Rešenje o građevinskoj dozvoli.

Ako nadležni organ utvrdi da ne postoji mogućnost legalizacije, rešenjem će odbiti zahtev. Na ovo rešenje se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a ako je rešenje donelo nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, može se tužbom pokrenuti upravni spor.

Kada donese Rešenje o legalizaciji nadležni organ uručuje Vam dva primerka rešenja, a jedan primerak dostavlja nadležnoj građevinskoj inspekciji. Jedan primerak rešenja i dokumentaciju na osnovu koje je izdato rešenje zadržava za sebe. Nadležni organ vodi službenu evidenciju o izdatim rešenjima, a spisak izdatih rešenja se objavljuje i u elektronskom obliku i dostupan je za javnost i putem interneta.

Upotrebna Dozvola

Pored građevinske u procesu legalizacije izdaje se i upotrebna dozvola. Za objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, koji se koristi bez upotrebne dozvole, a prema nalazu komisije koju obrazuje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, ispunjava propisane uslove za korišćenje, organ nadležan za naknadno izdavanje građevinske dozvole izdaće upotrebnu dozvolu u roku od 8 dana od dana prijema izveštaja komisije o ispunjenosti uslova za korišćenje objekta.

I ovo Rešenje dostavlja se u roku od 30 dana od dana obrazovanja komisije nadležnoj građevinskoj inspekciji. Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže se građevinska dozvola, odnosno odobrenje za izgradnju.

Građevinski inspektor će naložiti zabranu korišćenja objekta za koji se utvrdi da ne ispunjava propisane uslove za korišćenje. Rešenje o zabrani korišćenja, građevinski inspektor će doneti u roku od 8 dana od dana dostavljanja nalaza komisije.

Koliko Sve to Košta?

Da biste prikupili potrebnu dokumentaciju koju morate da predate uz Zahtev za legalizaciju morate da izdvojite priličnu sumu novca.

Za geodetski snimak potrebno je izdvojiti od 100 do 150 evra, za projekat izvedenog objekta od 7 do 20 evra po m2, za dokaz o pravu svojine 1,500 dinara, za podnosenje zahteva od 200 do 300 dinara, za izdavanje resenja od 400 do 600 dinara, za upis objekta u katastar oko 100 evra.

Ukoliko ne želite da se sami bavite svim ovim administrativnim zavrzlamama možete angažovati agenciju koja će sve završiti umesto Vas. Ovo će Vas naravno koštati i to od 300 do 400 evra.

Ovo je sve sto se legalizacije objekata tiče za sada. Videćemo kakve će novine doneti novi zakon ili podzakonski akt koji je ministarka najavila za maj.

Publikovano: 15.03.2015.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check