НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине

НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда

НИС а.д. Нови Сад  оглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине

НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Бр.

Адреса

Површина у м2

Почетна цена (еура/м2)

Делатност

1

Лозница Доситеја Обрадовића бр. 6/1, први спрат

16,47

1,20

Трговина, административни послови

2

Крагујевац Драгослава Срејовића бр. 31, приземље

86,97

1,60

Административни послови, трговина, услужне делатности

3

Београд, Бјелановићева 2, поткровље укупне површине 221,57 м2

0-50

2,00

Административни послови

50-100

1,80

Преко 100

1,60

4

Ниш Страхињића Бана 3, поткровље, укупне површине 916,00 м2 део 1 површине 414,08 м2 део 2 површине 476,83 м2

0-100

2,20

Административни послови, услужне делатности

101-300

2,00

301-500

1,80

Преко 500

1,60

5

Београд, Смиљанићева 14, седми спрат

187,72

2,00

Административни послови

6

Ресторан са пратећим садржајем, Кикинда, Војводе Путника бр. 8

759,00

0,32

Угоститељске услуге

7

Панчево, Змај Јовина 1

43,10

1,00

Административни послови, трговина, услужне делатности

8

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 (укупне површине 1.598,77 м2), подрум, приземље, први и други спрат + 3 паркинг места

0-50

1,20

Административни послови

50-150

1,10

150-350

1,00

Преко 350

0,90

Паркинг место

25,00 евра месечно

Паркирање путничких возила/ на раполагању 3 паркинг места  (број  8 , 9 и 10)

9

Врњачка бања, Велибора Марковића бб, рок закупа 3 године

45,36

1,60

Трговина, услужне делатности

10

Петроварадин, Дунавске дивизије 2а, рок закупа 2 године

44,00

0,60

Трговина

11

Нови Сад, Пословни центар НИС а.д., локал бр. 12

46,80

13,00

Административна делатност


 

 

2. СТАНОВИ (тренутно нема расположивих)

Бр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена (еура/м2)

Намена

 

 

 

 

 


Напомена: Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Пословни простори/станови се издају у виђеном стању, на одређено време на рок од једне године за пословне просторе, односно шест месеци за станове, са могућношћу продужења, oсим код пословног простора где је другачије наведено у самом огласу.

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Опционо коришћење припадајућег инвентара уз месечну надокнаду у износу од 1% набавне вредности инвентара.

Закупац је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите, пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине и друге припадајуће трошкове.

Трошкови преправке и адаптације, привођења пословног простора/станова потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљени пословни простор/стан или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Предност при избору има понуђач који понуди највећу цену закупа. Уколико више понуђача понуди исту висину закупнине уз прихватање осталих услова, Закуподавац задржава право да одреди најповољнијег Закупца.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању  (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор о закупу у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 10.10.2016 године.

Понуда за закуп пословног простора/станова треба да садржи:

- назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,

- адресу и редни број пословног простора/стана за коју се пријављује из огласа,

- понуђени износ закупнине по м2 у еурима,

- делатност којом ће се у пословном простору бавити,

- изјаву понуђача да ће пословни простор/стан узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца,

- податак да ли је оглас за предметну непокретност виђен на сајту www.nis.eu  или www.srbija-nekretnine.org

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање пословног простора/стана и добити све информације у вези са пословним простором на mејлprvoslav.spasic@nis.eu,(064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu,(064) 888 1683.

О резултату јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 дана по истеку рока за подношење понуда.

Понуде се подносе у затвореним ковератама на адресу: НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине; 21 000 Нови Сад, Народног фронта 12 – са назнаком „Не отварати-понуда за закуп пословног простора/стана“.

 

 

3. РЕСТОРАНИ У САСТАВУ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦАБр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена закупа еура/месечно

Намена

Опрема и инвентар

1

Крњешевци (издаје се на рок од 2 године) Крњешевци, аутопут Београд-Загреб

346,80

70,00

Угоститељске делатности

Ограничења: наведена у информацији о ресторану

Списак опреме и инвентара ресторана

2

Ковин, (издаје се на рок од 2+1 године), Ковин, Смедеревски пут бб

269,20 + 2 терасе 31,00

212,50

Угоститељске делатности

Ограничења: наведена у информацији о ресторану

Списак опреме и инвентара ресторана

3

Велика Плана, (издаје се на рок од 1 године), Аутопут десна, Велика Плана, Аутопут Београд-Ниш бб

176,00

250,00

Угоститељске делатности

Нема


Напомена: Цена закупа се увећава за износ накнаде за припадајућу опрему и инвентар Ресторана и то у висини од 1% од вредности/месечно (опционо).

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета.

Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Ресторани у саставу бензинских станица се издају у виђеном стању.

Трошкови преправке и адаптације, привођења ресторана потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљени ресторан у саставу бензинске станице или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша предложена цена закупа (узимајући у обзир и закуп припадајуће опреме и инвентара ресторана).

Уколико више понуђача достави исту понуду, уз прихватање осталих услова, предност има Закупац који понуди већу цену.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 10.10.2016 године.

Понуда за закуп ресторана у саставу бензинских станица треба да садржи:

-назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,

-адресу и редни број пословног простора за коју се пријављује из огласа,

-понуђени износ закупнине по у еурима/месечно (са или без опреме и инвентара),

-изјаву понуђача да ће пословни простор узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца.

- податак да ли је оглас за предметну непокретност виђен на сајту www.nis.eu или www.srbija-nekretnine.org.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање пословног простора/стана и добити све информације у вези са пословним простором на mејлprvoslav.spasic@nis.eu,(064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu,(064) 888 1683.

О резултату прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 дана по истеку рока за подношење понуда.

 

 

4. СТОВАРИШТАБр.

Адреса

Опис

Површина (м2)

Почетна цена закупа еура/месечно

Намена

1

Петроварадин, Божидара Аџије бб

Стовариште Петроварадин у чијем саставу се налазе: 9 објеката површине у основи  2.715,00 м², и остали пратећи садржај и инсталације, 4  катастарске парцеле, односно једна изграђена парцела површине 15.027 м² и 3 неизграђене  парцеле укупне површине 4.962 м²

2.715,00

680,00

Магацински и канцеларијски простор

2

Шабац, Синђелићева бр. 44

Две пословне зграде-зграде магацина површине 332 м2  и  зграда канцеларијскоги магацинског  простора површине 118 м2

450,00

120,00

Магацински и канцеларијски простор

3

Пожаревац,Ђуре Ђаковића бб

5 објеката површине у основи 1.021 м²,  и остали пратећи садржај и инсталације  са припадајућем земљиштем (2 парцеле) површине 8.643 м2

1.021,00

308,00

Магацински и канцеларијски простор


Напомена: Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Стоваришта се издају у виђеном стању, на одређено време на рок од 1 године са могућношћу продужења, осим код стоваришта где је другачије наведено у самом огласу.

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Опционо коришћење припадајућег инвентара уз месечну надокнаду у износу од 1% набавне вредности инвентара.

Закупац је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта.

Трошкови преправке и адаптације, привођења стоваришта потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљено стовариште или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Предност при избору има понуђач који понуди највећу цену закупа. Уколико више понуђача понуди исту висину закупнине уз прихватање осталих услова, Закуподавац задржава право да одреди најповољнијег Закупца.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор о закупу у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 10.10.2016 године.

Понуда за закуп стоваришта треба да садржи:

– назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,

- адресу и редни број стоваришта за коју се пријављује из огласа,

- понуђени износ закупнине по м2 у еурима,

- делатност којом ће се у стоваришту бавити,

- изјаву понуђача да ће стовариште узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца.

- податак да ли је оглас за предметну непокретност виђен на сајту www.nis.eu или www.srbija-nekretnine.org.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање пословног простора/стана и добити све информације у вези са пословним простором на mејлprvoslav.spasic@nis.eu,(064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu,(064) 888 1683.

Publikovano: 23.09.2016.

» Dodajte Komentar

security check security check security check security check